ردیف  استان   هزینه تحویل خودرو با خودرو بر
 ۱  آذربایجان شرقی  ۱/۵۰۰/۰۰۰
 ۲  آذربایجان غربی  ۱/۵۰۰/۰۰۰
 ۳  اصفهان  ۱/۲۰۰/۰۰۰
 ۴  اردبیل  ۱/۳۰۰/۰۰۰
 ۵  ایلام  ۱/۴۰۰/۰۰۰
 ۶  بوشهر  ۲/۳۰۰/۰۰۰
 ۷  چهارمحال و بختیاری  ۱/۷۰۰/۰۰۰
 ۸  خراسان جنوبی  ۱/۵۰۰/۰۰۰
 ۹  خراسان رضوی  ۱/۴۰۰/۰۰۰
 ۱۰  خراسان شمالی  ۱/۳۰۰/۰۰۰
 ۱۱  خوزستان  ۱/۶۰۰/۰۰۰
 ۱۲  زنجان  ۱/۱۰۰/۰۰۰
 ۱۳  سیستان و بلوچستان  ۲/۶۰۰/۰۰۰
 ۱۴  سمنان  ۱/۰۰۰/۰۰۰
 ۱۵  فارس  ۱/۷۰۰/۰۰۰
 ۱۶  قم  ۵۰۰/۰۰۰
 ۱۷  قزوین  ۷۰۰/۰۰۰
 ۱۸  کهکیلویه و بویراحمد  ۱/۷۰۰/۰۰۰
 ۱۹  کردستان  ۱/۲۰۰/۰۰۰
 ۲۰  کرمان  ۱/۸۰۰/۰۰۰
 ۲۱  کرمانشاه  ۱/۵۰۰/۰۰۰
 ۲۲  گیلان  ۷۰۰/۰۰۰
 ۲۳  گلستان  ۷۰۰/۰۰۰
 ۲۴  لرستان  ۱/۱۰۰/۰۰۰
 ۲۵  مازندران  ۵۰۰/۰۰۰
 ۲۶  مرکزی  ۱/۰۰۰/۰۰۰
 ۲۷  هرمزگان  ۲/۵۰۰/۰۰۰
 ۲۸  همدان  ۱/۰۰۰/۰۰۰
 ۲۹  یزد  ۱/۵۰۰/۰۰۰